Search
Close this search box.

Ang mga sugo ng Diyos

Ang Iglesia Ni Cristo ay sumasampalataya na ang gampaning unawain ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, at ituro ang mga ito nang walang binabago, walang idinaragdag o ibinabawas, ay tanging sa mga sugo lamang ibinigay ng Diyos (Mar. 4:11-12; Roma 10:15; Deut. 12:32).

Sumasampalataya kami na ang Kapatid na Felix Y. Manalo ang huling sugo ng Diyos; siya ang katuparan ng mga hula sa Biblia patungkol sa sugo na magmumula sa Malayong Silangan (Apoc. 7:2-3) na mangangaral sa mga anak ng Diyos sa mga huling araw (Isa. 43:5-6; 46:11; 41:9-11). Inihahayag ng Diyos ang kahulugan ng Kaniyang mga salita sa Kaniyang mga sugo sa pamamagitan ng Espiritu Santo (II Ped. 1:20-21), at ang katunayan na ang mga sinugo ay tinuruan ng Espiritu Santo ay hindi nagkakasalungatan ang kanilang mga aral (I Cor. 2:13).