Search
Close this search box.

Ang Espiritu Santo

Sumasampalataya kami na ang Espiritu Santo ay ang kapangyarihan (Gawa 1:8) na isinusugo ng Ama sa pangalan ni Cristo upang ituro at ipaalala sa Kaniyang mga sinugo ang lahat ng bagay na sinabi ni Cristo (Juan 14:26).

Isinusugo rin ni Cristo ang Espiritu Santo upang tulungan tayo sa ating mga kahinaan at kakulangan (Juan 15:26; Roma 8:26). Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas, nagpapatibay, at umaaliw sa Iglesia Ni Cristo (Efe. 3:16-17; Juan 14:26). At bagaman ang Espiritu Santo ay espiritu, hindi ito kailanman tinawag ng Biblia na “Diyos Espiritu Santo” sapagkat hindi ito Diyos, kundi isinusugo ng Diyos.

Link 1

Link 2

Link 3