Search
Close this search box.

Tungkol sa Pamamahala

Ang Iglesia Ni Cristo ay sumasampalataya na tungkulin ng bawat kaanib nito na magpasakop sa Pamamahala ng Iglesia sapagkat ito’y utos ng Diyos (Heb. 13:17). Ito’y dahil sa Pamamahala ipinagkatiwala ng Diyos ang salita at ministeryo ng pagkakasundo (II Cor. 5:18-20). Ang pagpapasakop sa Pamamahala ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga pasiya (Mat. 18:18). Ang pagsunod sa mga pasiyang inilalagda ng Pamamahala ay pagsunod sa iniutos ni Cristo (Gawa 16:4; Lucas 10:16).