Search
Close this search box.

Ang pagkakaisang Cristiano

Ang Iglesia Ni Cristo ay naninindigan sa banal na kaisahan. Ito ay lubos na pagkakaisa dahil ang nagkakaisa ay ang Diyos, si Cristo, at ang Iglesia (Juan 17:23, 21).

Tinutupad namin ang kaisahang ito sa pangalan ni Cristo, sa kaluwalhatian ng Diyos (I Cor. 1:10; 10:31). Ang pagkakabaha-bahagi o pagkakampi-kampi ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat si Cristo ay hindi nahahati. Ang pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi ay nauukol sa lupa, sa laman, at sa diablo (I Cor. 1:10, 13; Sant. 3:14-15).

Link 1

Link 2

Link 3